Dzialalność i Kompetencje

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rypinie, jako organu nadzoru budowlanego I instancji należą zadania i kompetencje określone w przepisie art. 83 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), tj.

1. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego (art. 40 ust. 2 Prawa budowlanego);

2. przyjmowanie zawiadomień inwestorów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę (art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego)

3. przyjmowanie zawiadomień inwestorów o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44 ust. 1 Prawa budowlanego)

4. wydawanie nakazów rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (art. 48 ust. 1, art. 49b ust. 1 Prawa budowlanego)

5. wstrzymywanie postanowieniem robót budowlanych (art. 48 ust. 2, 49b ust. 2 i 50 ust. 1 Prawa budowlanego)

6. ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej (art. 49 ust. 1, 49b ust. 4 Prawa budowlanego)

7. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona (art. 49 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego)

8. zezwalanie na dokończenie budowy (art. 49b ust. 6 Prawa budowlanego)

9. wydawanie nakazów rozbiórki w przypadku wykonywania robót budowlanych pomimo wstrzymania ich wykonywania postanowieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 2, 49b ust. 2 i 50 ust. 1 Prawa budowlanego (art. 50a pkt 1 i 2 Prawa budowlanego)

10. wydawanie decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego)

11. nakładanie obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego)

12. wydawanie decyzji nakazujących sporządzenie projektu budowlanego zamiennego i w razie potrzeby wykonanie określonych czynności lub robót budowlanych w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego)

13. wydawanie decyzji o stwierdzeniu wykonania obowiązku (art. 51 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) bądź nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądźź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego)

14. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, bądź zatwierdzeniu projektu w razie zakończenia robót budowlanych (art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego)

15. wydawanie decyzji nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego)

16. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę (art. 54 Prawa budowlanego)

17. wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (art. 55 oraz art. 59 Prawa budowlanego)

18. nakazywanie uzupełnienia przez inwestorów braków w dokumentach koniecznych przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (art. 57 ust. 4 Prawa budowlanego)

19. wymierzanie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego (art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego)

20. zwrot inwestorowi dokumentów wymaganych przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub udzieleniu pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego)

21. przeprowadzanie przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora (art. 59c ust. 1 Prawa budowlanego) obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi

w pozwoleniu na budowę (art. 59a Prawa budowlanego) 22. sporządzanie w trzech egzemplarzach protokołów z kontroli obowiązkowej (art. 59d ust. 1 Prawa budowlanego)

23. wymierzanie kary za nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2 Prawa budowlanego stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli (art. 59g ust. 1 Prawa budowlanego)

24.przyjmowanie zawiadomień o przeprowadzonej kontroli okresowej przeprowadzanej co najmniej dwa razy w roku, budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 (art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego)

25.nakazanie przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych o nieodpowiednim stanie technicznym i żądania przedstawienia ekspertyzy ich stanu technicznego (art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego)

26.kontrola dokumentów dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych (art. 65 Prawa budowlanego)

27.wydawanie decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w obiektach budowlanych (art. 66 Prawa budowlanego)

28.wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego (art. 67 ust. 1 i ust. 3 Prawa budowlanego)

29. wydawanie decyzji nakazujących opróżnienie budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem (art. 68 Prawa budowlanego)

30.zastosowanie śśrodków zabezpieczających mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia (art. 69 Prawa budowlanego)

31. kontrola obiektu budowlanego w zakresie napraw i sporządzanie protokołu z takiej kontroli (art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego)

32. wstrzymanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz nałożenie obowiązku przedstawienia określonych dokumentów, w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania (art. 71a ust. 1 Prawa budowlanego)

33. nakazanie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71a ust. 4 Prawa budowlanego)

34. ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania (art. 71a ust. 2 Prawa budowlanego)

35. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej (art. 74 Prawa budowlanego)

36. przyjmowanie zawiadomień o katastrofie budowlanej (art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego)

37. powoływanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz niezwłoczne zawiadamianie GINB o katastrofie (art. 76 Prawa budowlanego)

38. wydawanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego (art. 78 Prawa budowlanego)

39. wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust. 1 Prawa budowlanego)

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>