Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa Strona internetowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklaracja dostępności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Unikamy zamieszczania na stronach informacji w formie plików PDF, które mogą nie być dostępne cyfrowo w całości.
 • Unikamy zamieszczania zdjęć i filmów, bowiem nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Deklaracja dotyczy strony http://www.bip.pinb.powiatrypinski.pl Data publikacji strony internetowej: Data ostatniej istotnej aktualizacji: Ułatwienia na stronie Strona Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie posiada następujące ułatwienia:
 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony.
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Litke, inspektorat@pinbrypin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 280 38 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Elizy Orzeszkowej 4A, 87-500 Rypin Budynek przy ul. E. Orzeszkowej 4A, w którym swoją siedzibę ma Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rypinie (dalej zwany w skrócie „PINB”) usytuowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego „Komes” Sp. z o.o. w Rypinie przy ulicy E. Orzeszkowej 4 (dalej zwanego w skrócie „Przedsiębiorstwem”). Stanowi on własność Przedsiębiorstwa i nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Opis skrócony

 • Do inspektoratu prowadzi 1 wejście, brak windy lub podjazdu dla wózków.
 • Nad wejściami do budynku nie ma umieszczonych głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Inspektorat nie posiada ogólnodostępnej toalety i toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W punkcie podawczym i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Dojazd, dojście, obsługa interesanta Dojazd do siedziby PINB własnym środkiem komunikacji (w związku z wyłączeniem z ruchu kołowego mostu przez Rypienicą na ul. E. Orzeszkowej) jest możliwy łącznikiem ul. Sportowej i E. Orzeszkowej – drogą o nawierzchni gruntowej ulepszonej – wjazd na drogę przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie na ul. Sportowej. Przed Przedsiębiorstwem, w którym znajduje się siedziba PINB, funkcjonuje parking ogólnodostępny, na którym nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku inspektoratu nie jest wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych / słabowidzących, jak również nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną ani dźwiękową, nie zastosowano ramp krawężnikowych ani zmiennej faktury nawierzchni. Na bramie wjazdowej do siedziby Przedsiębiorstwa znajduje się skrzynka podawcza PINB. Należy po uprzednim zgłoszeniu się na portierni Przedsiębiorstwa wejść bramą główną i kierować się do kolejnego piętrowego budynku na nieruchomości po prawej stronie od wjazdu na teren posesji. Biura PINB znajdują się na pierwszym piętrze budynku nieprzystosowanego do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście do siedziby PINB z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem jednostronnie oporęczowanych schodów zewnętrznych w szczycie budynku, które nie są oznaczone kontrastowo. W inspektoracie nie ma wydzielonego punktu informacyjnego ani recepcji, jednak uwzględniając specyfikę, wielkość i przestrzeń urzędu organizowanie takiego punktu nie jest konieczne. W inspektoracie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Urzędzie nie ma możliwości tłumacza polskiego języka migowego. Brak ogólnodostępnej lupy powiększającej druk. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak ogólnodostępnej toalety, a znajdująca się w obiekcie toaleta dla pracowników nie jest przystosowana dla osób z utrudnieniami w poruszaniu się i nie posiada zamontowanej wewnątrz instalacji alarmowo – przyzywowej. W PINB nie ma pętli indukcyjnych, jak również świetlnego powiadomienia alarmowego. W siedzibie jednostki brakuje piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. W PINB nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Organ nadzoru budowlanego jako wynajmujący ma ograniczone możliwości wprowadzania udogodnień technicznych, dlatego dla osób posiadających schorzenia utrudniające poruszanie się, osób starszych i innych osób wymagających pomocy stosuje się następujące udogodnienia organizacyjne: Osoby te mogą, za pośrednictwem pracownika ochrony Przedsiębiorstwa (na portierni), wjechać i zaparkować pojazd (na czas załatwiania sprawy) bezpośrednio przed siedzibą inspektoratu na terenie Przedsiębiorstwa. Obsługa ww. osób po uprzednim kontakcie telefonicznym z urzędem organizowana jest (zależnie od ilości osób i wykonywanej czynności administracyjnej), w pomieszczeniach dostępnych z poziomu terenu przeznaczonych do obsługi petentów Przedsiębiorstwa lub w salach z odpowiednią infrastrukturą techniczno – organizacyjną im przyjazną innych organów administracji rządowej i samorządowej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie czynności administracyjnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby niemogącej z przyczyn zdrowotnych stawić się w urzędzie. Jedynie niewielka część siedziby jest przestrzenią petenta i ogranicza się do punktu przyjęcia interesanta usytuowanym bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do inspektoratu (urzędnik każdorazowo podchodzi do interesanta). Osoby niesłyszące mogą kontaktować się PINB poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: inspektorat@pinbrypin.pl lub wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>