Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RYPINIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną strukturę i zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie oraz zakresy spraw załatwianych przez pracowników Inspektoratu.

§ 2

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej ( t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1111 z późn. zm.)

3. Statutu Starostwa Powiatowego w Rypinie ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r., Nr 80, poz. 1320; Uchwała Nr XVI/82/08 )

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

– Inspektoracie – rozumie się przez to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rypinie;

– Powiatowym Inspektorze – rozumie się przez to Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rypinie;

– Instrukcji kancelaryjnej – rozumie się przez to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze zm.);

§ 4

Powiatowy Inspektor jest kierownikiem Powiatowego Inspektoratu, wchodzącego w skład powiatowej administracji zespolonej. Powiatowy Inspektor jest powoływany przez Starostę Rypińskiego.

§ 5

Powiatowy Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu na obszarze powiatu rypińskiego.

§ 6

Zwierzchnikiem służbowym pracowników Inspektoratu jest Powiatowy Inspektor.

ROZDZIAŁ II

Organizacja Inspektoratu

§ 7

W skład Inspektoratu wchodzą następujące stanowiska:

1. ds. inspekcyjno-kontrolnych, orzecznictwa i administracyjno-kadrowych ( inspektor nadzoru budowlanego, specjalista)

2. ds. obsługi sekretarsko-organizacyjnej (referent)

3. ds. finansowo – księgowych (księgowa).

§ 8

Stanowiska wyszczególnione w § 7 realizują zadania z zakresu zadań administracji rządowej.

§ 9

1. Pracą Inspektoratu kieruje Powiatowy Inspektor, który sprawuje nadzór nad:

1) działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.

2) postępowaniami administracyjnymi,

3) postępowaniami egzekucyjnymi,

4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,

5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej,

6) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

7) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej

8) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

9) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

2. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

1) zatwierdzanie planów kontroli,

2) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,

3) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

4) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,

5) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania sprawie odpowiedzialności zawodowej,

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu,

7) dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie dodatków i przyznawanie nagród.

3. Powiatowy Inspektor podpisuje:

1) decyzje administracyjne i postanowienia,

2) akty prawa wewnętrznego,

3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,

5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

4. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

5. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go inspektor nadzoru budowlanego lub specjalista, a w razie niemożności z jakichkolwiek przyczyn referent.

§ 10

Do zakresu spraw dotyczących inspekcji należy w szczególności:

1. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

3. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 11

Do zakresu spraw dotyczących orzecznictwa:

1. prowadzenie postępowań administracyjnych,

2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

3. przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień i pism,

4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 12

Do zakresu spraw organizacyjnych, administracyjno – kadrowych należy w szczególności prowadzenie:

1. kancelarii i archiwum,

2. rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,

3. obsługa sekretariatu,

4. dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

5. dokumentacji dotyczącej organizowania pracy w PINB ( prowadzenie rejestru upoważnień, delegacji, szkoleń, legitymacji służbowych),

6. rejestru faktur i rozliczanie przejazdów samochodu służbowego,

7. przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów wpływających do Inspektoratu pod względem ich kompletności

oraz właściwości miejscowej i rzeczowej,

8. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 13

Do zakresu spraw finansowo – księgowych należy w szczególności:

1. opracowanie projektu budżetu Inspektoratu oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,

2. prowadzenie rachunkowości oraz obsługa kasy Inspektoratu,

3. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

4. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi, itp.,

5. naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników,

6. sporządzanie i ewidencja list wypłat wynagrodzeń pracowników oraz wypłat z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych,

7. dokonywanie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie imiennych raportów rozliczeniowych dla ubezpieczonych,

8. sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i deklaracji rozliczeniowych ZUS.

9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 14

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

1. Kodeks pracy (tj.:Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej ( t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1111 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (t.j.:Dz. U. z 2013 r., poz. 269 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ III

Tryb przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków

§ 15

1. Powiatowy Inspektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. od 10:00 do 16:00.

2. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Inspektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. od 10:00 do 16:00

3. Pozostali pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu.

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona w budynku Inspektoratu na tablicy ogłoszeń.

5. Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:

1)datę przyjęcia

2)imię, nazwisko i adres składającego

3)zwięzłe określenie sprawy

4)imię nazwisko przyjmującego

5)podpis składającego

6. Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik administracyjny, który:

1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi,

2) udziela zainteresowanym zgłaszającym się w sprawach skargi wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy.

7. Powiatowy Inspektor:

1) wszechstronnie wyjaśnia i terminowo załatwia skargi i wnioski

2) niezwłocznie przekazuje pracownikowi organizacyjno-administracyjnemu materiały dowodowe dotyczące rozpatrzenia skargi i wniosku.

§ 16

Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Powiatowy Inspektor.

ROZDZIAŁ IV

Organizowanie działalności kontrolnej wewnętrznej

§ 17

1. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje Powiatowy Inspektor.

2. Zakres zadań kontrolnych określają szczegółowe zakresy czynności pracowników.

3. O sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Powiatowy Inspektor.

ROZDZIAŁ V

Zasady podpisywania pism

§ 18

1. Wszystkie pisma wychodzące zastrzeżone są do podpisu Powiatowego Inspektora lub pracowników przez niego upoważnionych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>