Załatwianie Spraw

Informacje ogólne

Podania (żądania, wnioski, wyjaśniania, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone do urzędu pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez niż upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo. W przypadku decyzji lub postanowienia strony są pouczane o możliwości złożenia odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy za pośrednictwem PINB w Rypinie. Ponadto przeprowadzane są kontrole obiektów budowlanych w budowie i w użytkowaniu – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzone są postępowania administracyjne mające na celu doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami.

Rozpoczęcie budowy

6. Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, organ nadzoru budowlanego, oraz projektanta sprawującego na żądanie inwestora nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia o rozpoczęciu robót należy dołączyć:

– oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania ww. budową oraz sporządzenie planu BIOZ, a także zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.

– oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.

Zakończenie budowy

A. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego należy załączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

c) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, w oświadczeniu należy opisać wszystkie zmiany, dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami oświadczenie takie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli był ustanowiony,

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń (instalacja elektryczna, wod.- kan, c.o., gazowa, wentylacyjna, przewody kominowe)*,

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu,

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielnie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych.

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, organ nadzoru budowlanego zwraca inwestorowi, oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

B. Pozwolenie na użytkowanie wymagane jest w przypadkach wskazanych w art. 55 Prawa budowlanego, tj.

– gdy na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii

a) V, IX-XVI,

b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych:

nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f) XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,

g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h) XXVIII-XXX

– gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 Prawa budowlanego (legalizacja samowoli budowlanej) albo art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego (istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego)

– gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastšpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, inwestor jest obowiązany dołączyć dokumenty wymagane przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy oraz oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego, przed upływem 21 dni od dnia doręczenia tego wniosku, przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy. Z kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się bezzwłocznie inwestorowi. Postępowanie w sprawie o pozwolenie na użytkowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego zwraca inwestorowi, oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>